20 t/m 23 maart 2019 · IJsselhallen Zwolle    |    Exposant of wilt u exposeren? KLIK HIER

Logo 55+ Concept3SMALL

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen
Onder de onderhavige algemene voorwaarden worden verstaan de nader aan te duiden
bedingen, die worden geacht te zijn opgenomen in de door Expolaan te sluiten
overeenkomsten, waarbij Expolaan als gebruiker wordt aangeduid en degene die door
ondertekening van een geschrift of op andere wijze gelding van algemene voorwaarden
heeft aanvaard of wordt geacht te hebben aanvaard, als de wederpartij.

2. Gebondenheid aan de algemene voorwaarden
De wederpartij is gebonden aan de algemene voorwaarden als tussen gebruiker en
wederpartij een overeenkomst tot stand is gekomen door aanbod en aanvaarding en bij
het aanbod te verwezen is naar de algemene voorwaarden en de wederpartij van deze
voorwaarden kennis heeft kunnen nemen, hetzij, indien dit redelijk wijs niet mogelijk is,
de wederpartij voor de totstandkoming van de overeenkomst bekend is gemaakt waar de
voorwaarden ter inzage liggen, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden.

3. Vrijblijvend aanbod
Tenzij anders uitdrukkelijk meegedeeld, moet ieder aanbod van de gebruiker worden
aangemerkt als een vrijblijvend aanbod op grond waarvan de gebruiker nog onverwijld
het aanbod kan herroepen, zolang hij de mededeling dat de inschrijving wordt
geaccepteerd niet heeft verzonden.

4. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij komt tot stand nadat de gebruiker
de inschrijving heeft aanvaard en de aanvaarding aan de wederpartij bekend heeft
gemaakt.

5. Aanvraag/toewijzing standruimte
a. Een verzoek tot deelneming aan een beurs moet aan de hand van een daarvoor door
de gebruiker toegezonden inschrijfformulier, onder vermelding van in te zenden artikelen
en/of producten –beide met merknaam- bij de gebruiker worden ingediend.
Aanvulling in de opgave van artikelen en/of producten kan alleen in overleg met
gebruiker van de beurs geschieden. Gebruiker behoudt zich het recht voor een aanvraag
tot deelname zonder opgave van reden te weigeren. De wederpartij kan geen rechten
ontlenen aan invulling en toezending van het inschrijfformulier: de Overeenkomst komt
pas tot stand nadat de gebruiker de inschrijving heeft aanvaard en de wederpartij
hiervan in kennis heeft gesteld. Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is
overeengekomen kan de wederpartij geen rechten ontlenen met betrekking tot door hem
gewenste ruimte.
b. Toewijzing van de aangevraagde ruimte wordt binnen een maand na ontvangst van de
ondertekende inschrijfformulieren –bij aanvaarding- schriftelijk aan de wederpartij
medegedeeld. Na ontvangst van de toewijzing is deze van bepaalde werk- en
bereidingsmethoden voorwaarden verbinden, welke echter voor de totstandkoming van
de overeenkomst aan de wederpartij kenbaar moeten zijn gemaakt, waarna zij als
zodanig mede onderdeel uitmaken van de inhoud van de overeenkomst.
c. Ingeval sprake is van overmacht dan wel andere omstandigheden die de gebruiker niet
kunnen worden toegerekend alsmede optreden van overheidswege en gewichten redenen
van indeling of herindeling is de gebruiker bevoegd tot uiterlijk een maand voor de
openingsdag van de beurs dan wel manifestatie aan de wederpartij een andere
standruimte toe te kennen dan de partijen oorspronkelijk waren overeengekomen. Onder
overmacht moet in dit verband mede worden verstaan calamiteiten, zoals brand,
werkstaking, storing binnen de organisatie, alsmede andere – buiten de risicosfeer van
de gebruiker liggende – omstandigheden. Is de gebruiker door voormelde
omstandigheden genoodzaakt de wederpartij een andere standruimte aan te bieden en is
de wederpartij om haar moverende redenen niet bereid deze te accepteren, dan wordt de
overeenkomst met terugwerkende kracht ontbonden zonder dat partijen jegens elkaar
schadeplichtig zijn. De reed betaalde huursom, eventuele waarborgsom e.d. zullen door
de gebruiker volledig worden gerestitueerd.

6. Betaling standruimte
a. Betaling door de wederpartij geschiedt binnen 30 dagen na toewijzing van de
standruimte, tenzij de inschrijving is aanvaard binnen twee maanden voor de
openingsdag van het te houden evenement, in welk geval betaling binnen acht dagen
moet plaatsvinden, met dien verstande dat betalingen steeds uiterlijk moet zijn verricht
voor de aanvang van de beurs.
b. indien uitdrukkelijk overeengekomen kunnen partijen van deze betalingstermijn
afwijken, waaronder mede verstaan het recht dat de gebruiker kan bedingen geheel of
gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen dan wel het stellen van een waarborgsom met
het recht op voormelde waarborgsom compensatie toe te passen ten aanzien van de
vordering(en) die gebruiker op de wederpartij heeft. Betalingen dienen te geschieden op
de door de gebruiker aan te geven wijze resp. op aan de wederpartij bekende bank- of
girorekening van de gebruiker. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de
betaling opeisbaar na 30 dagen resp. 8 dagen na de toewijzing van de standruimte en is
de wederpartij in verzuim na voormeld tijdstip, zonder dat zij nog nader in gebreke van
de gebruiker onbetaald zijn gebleven, strekken betalingen door de wederpartij dan wel
ten dienste van de wederpartij eerst in mindering op deze openstaande vorderingen.
c. Zodra de wederpartij in verzuim is, is hij rente verschuldigd ad 1% per maand over
het factuurbedrag inclusief BTW, alsmede de buitengerechtelijke kosten ad 15% van het
verschuldigde bedrag vermeerderd met BTW, Onverminderd de aan de gebruiker
toekomende rechten als schadevergoeding ten gevolge van het verzuim. De gebruiker is
niet in verzuim zolang de wederpartij haar verplichtingen niet of niet volledig is
nagekomen, terwijl de gebruiker voorst is gerechtigd naar keuze de wederpartij
schriftelijk mee te delen schadevergoeding te vorderen in plaats van nakoming ten
gevolge waarvan de overeenkomst wordt omgezet in een tot vervangende
schadevergoeding, waarvan het bedrag tenminste gelijk is aan de inschrijvingsprijs (dit is
het huurbedrag) of de wederpartij schriftelijk mee te delen dat de overeenkomst
ontbonden is.

7. Exclusiviteit
Onder exclusiviteit wordt verstaan het bij uitsluiting van een ander alleen gerechtigd zijn
tot het exposeren of anderszins gebruik maken van de geboden standruimte. Exclusiviteit
wordt – tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen – niet verleend. Noch uit
de aard van de uitstraling van de wederpartij, het artikel, de werkwijze of anderszins,
kan een beroep op exclusiviteit worden gedaan.

8. Niet doorgaan van de beurs
Ingeval een beurs niet wordt gehouden, heeft de wederpartij geen recht op schade
vergoeding, dan wel schadeloosstelling. Reeds betaalde standruimte en waarborgsom zal
binnen een maand na bekendmaking door de gebruiker worden gerestitueerd.
Ingeval ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van de gebruiker
liggend, de beurs geheel of ten dele niet of niet tijdig doorgaat zal door de gebruiker een
naar redelijkheid en billijkheid te bepalen gedeelte van de huur en/of borgsom aan de
wederpartij worden gerestitueerd. Onder omstandigheden buiten de gebruiker gelegen
wordt onder andere verstaan overheidsoptreden, die een verdere organisatie onmogelijk
maakt, omstandigheden liggend in de risicosfeer van degene die de accommodatie ter
beschikking stelt ten gevolge waarvan de beurs niet (meer) kan worden voortgezet,
alsmede calamiteiten, zoals brand, storm, overstroming, besmettelijke ziekte , staking
van degenen die hetzij direct, hetzij indirect aan de beurs verbonden zijn, alsmede alle
andere bui tengewone omstandigheden die niet kunnen worden toegerekend aan
gebruiker dan wel die liggen in de invloedssfeer van gebruiker, zodat hij op deze
omstandigheden geen invloed kan aanwenden.

9. Gebruiksplicht van standruimte
a. zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker is het onderling ruilen van de
standruimte door de wederpartij niet toegestaan.
b. De wederpartij is verplicht de door hem gehuurde standruimte in gebruik te nemen.
De standbouw en –inrichting moeten aan de esthetische en praktische voorwaarden
voldoen, daaronder mede begrepen de afwerking van de voor het publiek zichtbare en
toegankelijke achter- en/of zijgedeelte. Op de verhuurde vloeroppervlakte dient een
vlonder dan wel vloerbedekking te liggen. Boven dan wel aan of in de standruimte moet
duidelijk de naam van de wederpartij worden vermeld. Bij naamaanduiding boven de
stand is toestemming van de gebruiken vereist ingeval de luchtruimte voor
naamsvermelding in een andere reclamevorm zou worden gebruikt dan is toegestaan. De
wederpartij is verplicht er zorg voor te dragen, dat haar stand gereed is op het bij het
afsluiten van de overeenkomst door de gebruiker vastgestelde tijdstip. Het is de
wederpartij allen toegestaan gedurende de beurs artikelen of producten aan haar stand
te onttrekken, indien de gebruiker daarmee instemt. De goederen mogen alleen bedekt
zijn tijdens de sluitingsuren en slechts op vertoon van een geleidebiljet, getekend door of
vanwege de gebruiker uit het gebouw worden verwijderd.
c. Goederen die buiten de branche van de gebruiker vallen en waardoor derhalve de
onderhavige overeenkomst niet tussen partijen is gesloten, kunnen op last van de
gebruiker worden verwijderd. Ingeval de wederpartij niet terstond aan voormelde
aanzegging voldoet is de gebruiker gerechtigd voor rekening en risico van de wederpartij
zonder dat de wederpartij op nadere schadevergoeding rechten geldend kan doen maken
te (doen) verwijderen of onder zich te nemen, Indien de wederpartij – na hiertoe
behoorlijk te zijn opgeroepen – niet bij de Verwijdering is en ook niet meewerkt aan de
telling of weging, kan zij geen aanspraak maken bij teruggave ter zake van
schadevergoeding wegens onvolledige teruggave dan wel onjuiste telling, dan wel
onjuiste weging, met de voorwaarden waarop de door haar gehuurde ruimte ongebruikt
laat of gebruikt dan wel doet in strijd met de voorwaarden waarop de huurovereenkomst
betrekking heeft, kan de gebruiker zonder nadere gerechtelijke stappen de ruimte op
kosten van de wederpartij doen ontruimen. Bij het ongebruikt laten van de gehuurde
ruimte door de wederpartij of bij ontruiming door de gebruiker heeft laatstgenoemde in
beide gevallen het recht de open ruimte voor rekening van de in gebreke gebleven
wederpartij in te vullen zonder de verplichting de ter zake hiervan ontvangen Gelden van
derden met de wederpartij te verrekenen dan wel aan haar/hem te vergoeden.
d. De wederpartij is verplicht rekening te houden met voorschriften, welke door de
overheid, brandweer en andere overheidsinstanties worden aangegeven.
De gebruiker zal er voor zorg voor dragen dat deze bij toezending van de uitnodiging tot
deelneming voor zover mogelijk gelijktijdig worden bekend gemaakt het is de wederpartij
niet geoorloofd gebruik te maken van de wanden van een aangrenzende stand. De
standwanden moeten een hoogte hebben van 2,50m, overkapping mogen niet uitsteken
buiten de grenzen van het gehuurde oppervlak. De wederpartij of voor hem werkende
derden mogen geen wanden of vloeren van de beursruimte beschadigen of openbreken
dan na schriftelijke toestemming van de gebruiker. Eventuele herstelkosten komt voor de
rekening van de weder partij. Geen artikelen, voorwerpen, personen of anderszins
mogen worden geëxposeerd, die strijdig zijn met de openbare orde, de veiligheid en de
goede zeden.
e. De wederpartij is verplicht een dusdanige verlichting in zijn stand aan te brengen, dat
het esthetische aanzicht van de beurs niet wordt geschaad en andere wederpartijen
daarvan geen hinder ondervinden. De wederpartij is verplicht tijden de beurs zijn stand
schoon te houden.
f. Ieder, die zich – naar het oordeel van de gebruiker – in het tentoonstellingsgebouw en
aanhorigheden misdraagt, kan door of namens de gebruiker worden verwijderd en de
verdere toegang worden ontzegd. De wederpartij of diens personeel mag niet buiten de
gehuurde standruimte opstellen. Voor het ontruimen en demonteren van de stand geeft
de gebruiker bindende voorschriften. Het aanzien van de stand en de voorlichting aan het
publiek moet tot aan het sluitingsuur van de beurs door de wederpartij worden
gewaarborgd. Gebruiker kan hieromtrent nadere voorwaarden stellen.
g. Bij de opbouw van eiland-, kop-, hoek- en doorkijkstand dient rekening gehouden te
worden met een ruime doorkijk in alle richtingen met uitzondering van in die van in die
van aangrenzende stand(s). Ten aanzien van eerstbedoelde stands zal de wederpartij
vier weken voor het begin van de opbouw aan gebruiker ter goedkeuring inzenden een
duidelijke tekening van het opbouwplan. De wederpartij is gehouden voormelde stands
op te bouwen conform de aanwijzingen van de Gebruiker, die gerechtigd is bij
overtreding van deze bepaling, zelf een doorkijk als voormeld te effectueren, zulks op
kosten van de wederpartij.
h. De wederpartij dient tijdens de op- en afbouw en tijdens de beursperiode zijn
verpakkingsmateriaal en ander afval mee te nemen of via de gebruiker een
afvalcontainer te huren. Indien de wederpartij zijn afval niet of niet geheel afvoert, kan
de gebruiker ten laste van de wederpartij een toeslag van 10% van de standhuur
berekenen ten titel van milieuvergoeding.

10. Elektriciteit en water
De wederpartij kan op zijn kosten een aansluiting krijgen aan de eventueel in het gebouw
aanwezige leidingen voor elektriciteit en water. Aparte voorzieningen van buitenaf komen
voor rekening van de wederpartij. Met het maken van aansluitingen dient door de
wederpartij rekening te worden gehouden met de eventueel apart door de gebruiker te
geven voorschriften. Gewenste aansluitingen dienen tijdig schriftelijk rechtstreek te
worden opgegeven aan de door de gebruiker aan te wijzen erkende installateurs. De
gebruiker neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken in de toevoer van
elektriciteit en water. Voor zover hij de aanleg van de leidingen moet zorgen, garandeert
hij, dat vakbekwame installateurs de werkzaamheden zullen uitvoeren.

11. Publiciteit
a. Het is verboden reclamemiddelen met betrekking tot het geëxposeerde ergens anders
uit te reiken dan in de eigen stand. Zonder toestemming van de gebruiker
Is het niet toegestaan reclamemiddelen van een ander bedrijf in zijn stand te hebben
en/of uit te reiken. Zonder toestemming van de gebruiker mogen geen reclamemiddelen
buiten de eigen stand worden bevestigd en/of geplaatst of anderszins aangewend. De
gebruiker heeft de bevoegdheid misleidende verkoopmanipulaties te verbieden. Indien
reclame aan de buitenzijde van de stand het aanzien van de totale beurs schaadt, zal op
verzoek van gebruiker de reclame moeten worden verwijderd of veranderd.
b. Het gebruik van een geluidsinstallatie, lawaai veroorzakende apparaten en/of
machines in de stand is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van de
gebruiker. Indien de wederpartij verzuimt zich in de in dit artikel genoemde te richten
naar het oordeel van de gebruiker, zal deze gerechtigd zijn zelf de nodig maatregelen te
treffen op kosten van de wederpartij.

12. Laten proeven
Het laten proeven van producten, waarvoor de wederpartij heeft ingeschreven, is
toegestaan, indien daarvoor geen betaling wordt gevraagd. De aangeboden hoeveelheid
mag echter niet de omvang van een c.q. volwaardige consumptie hebben. Een en ander
behoeft tevoren de goedkeuring van de gebruiker.

13. Verbodsbepalingen
Het is verboden tekeningen, reproducties, foto’s en films van de opbouw en de gerede
stand te laten maken anders dan van de eigen stand. De bezoekers mogen niet worden
gehinderd. Licht ontvlambare stoffen en ontplofbare stoffen mogen niet in de stand
aanwezig zijn, evenals bijtende, kwalijk riekende en prikkelende stoffen. Het is verboden
open vuren in de stand te laten branden.

14. Annulering en verstek
a. De overeenkomst van deelname kan niet door de wederpartij eenzijdig worden
gewijzigd of ingetrokken.
b. Indien de wederpartij door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem
gehuurde ruimte gebruik te maken kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de
gebruiker een aanvraag tot annulering indienen onder gehoudenheid tot de betaling van
naar annuleringsmaand gestaffelde annuleringskosten, onverminderd het recht de
schadevergoeding te vorderen, voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
Tot zes maanden voor de aanvang van het evenement: 20 %
Tot vijf maanden voor de aanvang van het evenement: 30 %
Tot vier maanden voor de aanvang van het evenement: 40 %
Tot drie maanden voor de aanvang van het evenement: 50 %
Tot twee maanden voor de aanvang van het evenement: 75 %
Tot een maand voor de aanvang van het evenement: 100 %
Tot een dag voor de aanvang van het evenement: 200 %
c. Eventueel resterende dagen binnen de maand waarin het verzoek tot annuleren wordt
ingediend hebben geen naar de dag percentueel matigende invloed op de staffeling zoals
onder sub b van dit artikel genoemd.
d. De gebruiker stuurt de wederpartij een schriftelijke bevestiging van de annulering,
indien gewenst per aangetekend schrijven.
e. Er is sprake van verstek in geval de wederpartij heeft verzuimd tot voor de eerste dag
van opening van het evenement een schriftelijk verzoek tot annuleren in te dienen bij de
gebruiker.
f. In een geval van verstek laten gaan heeft de gebruiker het recht de overeenkomst van
deelname zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren waarbij
de gebruiker recht heeft op het in lid b genoemde bedrag van 200% van de reeds
betaalde of verschuldigde huurprijs vermeerderd met in verband met zijn deelname te
zijnen behoeve door, of door tussenkomst van de gebruiker gemaakte kosten en
aangegane verplichtingen en vermeerderd met die kosten die gemaakt moeten worden
om de gevolgen van zijn verstek voor wat betreft de open blijvende standruimte om te
bouwen of anderszins aan te passen.

15. Surséance van betaling, faillissement en wanprestatie
a. In geval de wederpartij uitstel van betaling heeft aangevraagd en ongeacht of dit
uitstel is verleend dan wel in geval de wederpartij in staat van faillissement wordt
verklaard, ongeacht of het vonnis van faillietverklaarde in kracht van gewijsde is gegaan,
heeft de gebruiker het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheid na
nadere sommatie met een betalingstermijn van veertien dagen de onmiddellijke betaling
van de huursom voortvloeiend uit de overeenkomst van deelname met alle bijkomende
kosten te vorderen of de overeenkomst met wederpartij na sommatie met een betaling
gebruiker op grond van wanprestatie.
b. In geval de wederpartij in gebreke blijft de huursom tijdig te betalen of wanneer een
van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden nagekomen heeft de
gebruiker het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheid na daartoe in
gebreke te zijn gesteld de onmiddellijke betaling van de overeengekomen huursom te
vorderen met alle bijkomende kosten of de overeenkomst met wederpartij na daartoe in
gebreke te zijn gesteld zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te
verklaren onverminderd de rechten van de gebruiker op grond van wanprestatie.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen wordt de wederpartij
een rente verschuldigd van twee procent per maand, ook in het geval van een gedeelte
van een maand.
d. Alle kosten die door de gebruiker worden gemaakt om tot incasso te komen van de
verschuldigde bedragen uit de overeenkomst van deelname, komen ten laste van de
wederpartij die verplicht is op de eerste herinnering te voldoen.
e. Onder meer komen ten laste van de wederpartij; alle declaraties van advocaten en
procureurs, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan,
alle kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus.

16. Doorlopende toegangskaarten
Wederpartij heeft recht om voor zichzelf en ieder, die in zijn stand werkzaam is, een
gratis doorlopende toegangskaart aan te vragen met een maximum van een kaart per
5m2 gereserveerde standruimte en een maximum van tien kaarten per wederpartij.

17. Schade en aansprakelijkheid
Alle inzendingen van de wederpartij staan op de beurs voor hun eigen rekening en risico.
De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan
standmateriaal of goederen van de wederpartij dan wel voor ongevallen aan de
wederpartij of het personeel van de wederpartij overkomen, tenzij de schade is ontstaan
ten gevolge van grove schuld of grove onachtzaamheid aan de zijde van de gebruiker
dan wel zijn personeel dan wel de in zijn opdracht voor hem werkende personeel.
De wederpartij is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke door zijn
toedoen of die van zijn personeel dan wel van personen, die in zijn opdracht werkzaam
zijn aan de ruimte, waarin de beurs wordt gehouden – inclusief leidingen enz. - wordt
veroorzaakt. Hij is verplicht de gebruiker te vrijwaren voor alle aanspraken, die derden in
verband met het vorengenoemde zouden kunnen doen gelden.

18. Bijzondere rechten van de wederpartij
Indien de gebruiker op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet is nagekomen, welke hij in
haar voorwaarden en reglement op zich had genomen, kan de wederpartij na afloop een
vergoeding van hem eisen. Deze vergoeding zal ten hoogste het bedrag van de reeds
betaalde stand(ruimte) huur belopen.

19. Afwijkingen
Van een of meer bepalingen voorkomend in de onderhavige deelnemingsvoorwaarden
kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De bepalingen van de onderhavige
deelnemingsvoorwaarden behouden derhalve integraal haar kracht. Behoudens indien –
en voor zover – daarvan schriftelijk wordt afgeweken. Aanbiedingen en/of toezeggingen
van employees van gebruiker zijn voor gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk
door gebruiker worden bevestigd.

20. Toepasselijk recht
Op alle transacties van de gebruiker zoals bedoeld in onderhavige voorwaarden is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing ook ingeval de beurs buiten de
landsgrenzen van Nederland wordt geëxploiteerd.

21. Geschillen
Alle geschillen zullen met uitsluiting van andere eventueel competente rechtelijke
instanties uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda

22. Inwerkingtreding/deponering
Deze voorwaarden worden van kracht met ingang van 1 januari 2011 tegen welke datum
zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda te 4837 EH te Breda, thans
gevestigd aan de Mozartlaan 7. Deze voorwaarden liggen derhalve – kosteloos – ter
inzage bij voormelde Kamer van Koophandel en zij worden op eerste verzoek door
gebruiker aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

Logo 55+ Concept4BLUE

55 Plus Expo

(0165) 39 30 01

Data & locatie

20 t/m 23 maart 2019
Elke dag geopend van 10:00 tot 17:00

IJsselhallen Zwolle
Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle

Op de hoogte blijven?

Schrijf je nu gratis in voor de nieuwsbrief.